Preaload Image

Algemene Voorwaarden voor Edumar B.V.

 • Grootvaarbewijs.nl
 • Rijnpatent.nl
 • Matroosbinnenvaart.nl
 • BHV-binnenvaart
 • Schipperrondvaartboot.nl

Artikel 1: Inschrijving

 1. De inschrijving voor een opleiding vindt uitsluitend schriftelijk, dan wel digitaal plaats.
 2. Annulering geschiedt voor aanvang van de lessen, door middel van een aangetekend schrijven.

Artikel 2: Tussentijdse beëindiging

 1. Wanneer een opleiding, door de deelnemer tussentijds wordt gestopt, vindt er geen restitutie van het cursusgeld plaats.

Artikel 3: Zorgplicht

 1. Edumar verplicht zich zelf om binnen het redelijkevoldoende begeleiding te (blijven) geven, zolang de deelnemer nog niet voor het examen geslaagd is. Wel kan Edumar aan de deelnemer verlangen dat er voldoende aan zelfwerkzaamheid wordt gedaan.

Artikel 4: Betalingsvoorwaarden

 1. Er zijn twee manieren van betaling:
  a. Direct overmaken naar Edumar. Het cursusbedrag wordt overgemaakt op rekeningnummer NL50 INGB 0001 3742 89 tnv Edumar in Workum onder vermelding van uw naam en adres en het kenmerk studiepakket vaarbewijs. Nadat het bedrag bij Edumar is ontvangen, wordt het studiepakket toegestuurd.
  b. Betaling kan eventueel in maximaal in 2 termijnen. Het eerste termijn van minimaal de helft van het gefactureerde cursusbedrag, wordt dan eerst zelf overgemaakt. Door het overmaken van het eerste termijn verplicht u zich tevens om het tweede termijn binnen 2 maanden aan ons over te maken.
 2. De betalingsverplichting wordt voor de cursist overgenomen door zijn/haar werkgever vanaf het moment dat het formulier van inschrijving geheel ingevuld en mede ondertekend door de werkgever is ontvangen bij Edumar. Indien het bedrijf c.q. de instelling de betalingsverplichting niet nakomt of zich hiertoe niet meer bereid verklaart, gaat de betalingsverplichting automatisch over naar de cursist.
 3. Indien niet tijdig wordt betaald is de betalingsplichtige vanaf de vervaldatum een rente verschuldigd van 1% per maand. Indien de invordering aan derden ter incasso moet worden overgedragen, zijn bovendien alle daarmee verbonden kosten, zowel in als buiten rechte, voor rekening van de betalingsplichtige.
 4. De kosten van de opleiding staan vermeld op de internetsite www.grootvaarbewijs.nl en op het inschrijvingsformulier.

Artikel 5: Auteurs- eigendomsrecht op lesmateriaal

 1. Edumar bezit het auteursrecht op de door haar verschafte en samengestelde leermiddelen. Niets uit deze leermiddelen mag worden verveelvoudigd en/of openbaar gemaakt zonder schriftelijke toestemming van Edumar.

Artikel 6: Toepasselijkheid voorwaarden

 1. Door betaling van het factuurbedrag (of een gedeelte daarvan), maakt de deelnemer kenbaar de inschrijvings- enbetalingsvoorwaarden te aanvaarden.

Artikel 7: Examens

 1. Edumar leidt op voor examens van derden. Cursisten zijn zelf verantwoordelijk voor tijdige aanmelding voor deze examens.

KvK 66.733.758
IBAN NL50 INGB 0001374289
BTW 1465.87.352.B01

0
INLADEN
U heeft nog geen lading
Kortingscode toevoegen
Available Coupons
taalplein-10% Get 10% off
Unavailable Coupons
-10%matroos#speerstra@ Get 10% off
axxaz-15 Get 15 off
exho-15 Get 15 off
ggyd9tj9 Get 100% off
martinmarin-10% Get 10% off
zevenmorgen-400 Get 400 off