0

Uw winkelmandje

0
Subtotal: 0,00
Geen producten in je winkelwagen.

Algemene voorwaarden

Artikel 1: Inschrijving
De inschrijving voor een opleiding vindt uitsluitend schriftelijk, dan wel digitaal plaats.
Annulering geschiedt voor aanvang van de lessen, door middel van een aangetekend schrijven.

Artikel 2: Tussentijdse beëindiging
Wanneer een opleiding, door de deelnemer tussentijds wordt gestopt, vindt er geen restitutie van het cursusgeld plaats.

Artikel 3: Zorgplicht
Edumar verplicht zich zelf om binnen het redelijke voldoende begeleiding te (blijven) geven, zolang de deelnemer nog niet voor het examen geslaagd is. Wel kan Edumar aan de deelnemer verlangen dat er voldoende aan zelfwerkzaamheid wordt gedaan.

Artikel 4: Betalingsvoorwaarden
Er zijn twee manieren van betaling:
a. Direct overmaken naar Edumar. Het cursusbedrag wordt overgemaakt op rekeningnummer NL50 INGB 0001 3742 89 tnv Edumar in Workum onder vermelding van uw naam en adres en het kenmerk studiepakket vaarbewijs. Nadat het bedrag bij Edumar is ontvangen, wordt het studiepakket toegestuurd.
b. Betaling kan eventueel in maximaal in 2 termijnen. Het eerste termijn van minimaal de helft van het gefactureerde cursusbedrag, wordt dan eerst zelf overgemaakt. Door het overmaken van het eerste termijn verplicht u zich tevens om het tweede termijn binnen 2 maanden aan ons over te maken.

De betalingsverplichting wordt voor de cursist overgenomen door zijn/haar werkgever vanaf het moment dat het formulier van inschrijving geheel ingevuld en mede ondertekend door de werkgever is ontvangen bij Edumar. Indien het bedrijf c.q. de instelling de betalingsverplichting niet nakomt of zich hiertoe niet meer bereid verklaart, gaat de betalingsverplichting automatisch over naar de
cursist. Indien niet tijdig wordt betaald is de betalingsplichtige vanaf de vervaldatum een rente verschuldigd van 1% per maand. Indien de invordering aan derden ter incasso moet worden overgedragen, zijn bovendien alle daarmee verbonden kosten, zowel in als buiten rechte, voor rekening van de betalingsplichtige. De kosten van de opleiding staan vermeld op de internetsite www.grootvaarbewijs.nl.

Artikel 5: Auteurs- eigendomsrecht op lesmateriaal
Edumar bezit het auteursrecht op de door haar verschafte en samengestelde leermiddelen. Niets uit deze leermiddelen mag worden verveelvoudigd en/of openbaar gemaakt zonder schriftelijke
toestemming van Edumar.

Artikel 6: Toepasselijkheid voorwaarden
Door betaling van het factuurbedrag (of een gedeelte daarvan), maakt de deelnemer kenbaar de
inschrijvings- enbetalingsvoorwaarden te aanvaarden.

Artikel 7: Examens
Edumar leidt op voor examens van derden. Cursisten zijn zelf verantwoordelijk voor tijdige
aanmelding voor deze examens.


KvK 66.733.758
IBAN NL50 INGB 0001374289
BTW 1465.87.352.B01